Welkom bij

RCO De Hoofdzaak

Visie

De Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak werkt vanuit de gedachte dat mensen die te maken hebben met (ernstige) psychische klachten en/of verslavingsproblematiek, hun ervaringen op een positieve manier kunnen inzetten. De Hoofdzaak wil cliënten steunen in het hervinden van oude maar ook nieuwe maatschappelijke rollen. Door onze kennis en ervaring te bundelen en in te zetten willen wij de positie van cliënten binnen de zorg én de samenleving versterken en maatschappelijke cohesie bevorderen. Ervaringsdeskundigheid en cliëntsturing vormen de basis van de organisatie.

Ervaringsdeskundigheid kan op verschillende manieren en verschillende niveaus worden ingezet. De Hoofdzaak wil daarin werken vanuit drie invalshoeken, die onderling met elkaar samenhangen en tegelijkertijd ook met de persoonlijke en maatschappelijke rol die cliënten (willen) vervullen:

Individueel herstel
Individuele bewustwording staat centraal. Werken aan eigen herstel, kunnen opkomen voor de eigen belangen en zeggenschap hebben over de eigen behandeling en leefomgeving. Kernbegrippen hierbij zijn behalve herstel, ervaringsdeskundigheid en empowerment (emancipatie)

Participatie in beleid
Cliënten hebben invloed op het beleid van zorginstellingen, zorgkantoren en andere relevante instellingen.
Zij denken en onderhandelen mee in verschillende overlegvormen, zoals adviesraden en cliëntenraden. Het is noodzakelijk dat cliënten hierin gezamenlijk hun belangen behartigen en dat die gezamenlijke belangen ook vanuit het eigen perspectief worden geformuleerd.

Maatschappelijke invloed
Cliënten en cliëntenorganisaties willen de blik ook naar buiten richten. Doel is de samenleving te beïnvloeden, zorgen voor de-stigmatisering zodat meer rekening wordt gehouden met de (maatschappelijke) positie van cliënten. Dat kan op verschillende manieren: politiek lobbywerk, het aanzwengelen van maatschappelijke discussies, voorlichting op scholen, lesgeven aan hulpverleners en ook het mobiliseren van cliënten om actie te voeren.

Geen van deze invalshoeken is op zichzelf zaligmakend; De meerwaarde en de effectiviteit zitten in de samenhang. Cliënten zullen niet aan overlegsituaties deelnemen als zij niet individueel het gevoel hebben weerbaar genoeg te zijn of over voldoende informatie te beschikken. En overlegsituaties gaan “nergens” over als degenen die het overleg voeren er geen idee van hebben wat een bepaald beleid of beleidsplan betekent voor het dagelijkse leven van cliënten thuis, in woonvormen of klinieken. En als individuele onvrede niet gemobiliseerd wordt in een gemeenschappelijke actie, verandert er voor dat individu ook weinig tot niets.

Cliëntgestuurd:
Een cliëntgestuurde organisatie is een organisatie die door cliënten ontwikkeld en ingericht is. De ervaringsdeskundigheid van cliënten is leidraad bij het werken. Van daaruit ontstaat een integrale werkwijze, waarin cultuur, structuur, dienstverleningsproces, methodiek en stijl van leidinggeven samengaan. De Hoofdzaak wil af van het gedachtegoed dat er binnen een organisatie professionals en cliënten werken. Bij De Hoofdzaak zijn professionals, bij voorkeur, cliënten. Volgens de statuten hebben cliënten een bepalende stem in het beleid van de Hoofdzaak. Dit wordt onder meer gerealiseerd door in het personeelsbeleid cliëntervaring als functie-eis te stellen; voor zowel inhoudelijke als ondersteunende functies. Daarnaast wordt er een Raad van Advies ingesteld waarin alleen ervaringsdeskundige vertegenwoordigers van cliënten/familieorganisaties zitting kunnen hebben. Deze Raad van Advies adviseert over het inhoudelijk beleid van de stichting. Ten slotte is het nadrukkelijke streven van De Hoofdzaak om ook in de Raad van Toezicht mensen met cliëntervaring zitting te laten nemen.

Doelstelling:
De stichting is een regionale cliënten organisatie die zich richt op participatie en belangenbehartiging van mensen met (ernstige) psychische klachten en/of verslavingsproblematiek en het versterken van hun positie binnen de zorg en binnen de samenleving, één en ander in de ruimste zin des woords. De stichting is een vrijwilligersorganisatie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg, die professioneel wordt aangestuurd. De organisatie heeft zowel betaalde als onbetaalde medewerkers. De (vrijwillige) medewerkers van de Hoofdzaak zijn cliënt of ex- cliënt en bij voorkeur ervaringsdeskundig. Medewerkers worden zoveel mogelijk betrokken bij besluiten ten aanzien van beleid, dagelijks bestuur en activiteiten.

Tweets

#vacature #vrijwilliger #zaanstad Wij zoeken ZAANSE OUDERS met ervaringskennis in de #jeugdzorg en/of #jeugd GGZ bit.ly/2uPdtyf

zaterdag 12 augustus 20171 retweet

Dus verplicht #ROM invullen @DSW_Zorg anders 45 euro betalen? Wtf is dit? #ggz pic.twitter.com/zOrKyow47A

Retweeted zaterdag 12 augustus 201745 retweets

Stem je ook op onze medewerker voor de Gouden Venus van Milo? app.je/entry/58830/le…

woensdag 26 juli 20172 retweets