De Hoofdzaak in Noord-Holland

Directeur/bestuurder

De Hoofdzaak is een zelfregie en herstelorganisatie, door-en-voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten in de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

In verband met het vertrek van de huidige bestuurder komt de raad van toezicht van De Hoofdzaak graag in contact met een kandidaat voor de functie van:

Directeur/bestuurder

Plaats in de organisatie

De directeur:

 • Is belast met het besturen van De Hoofdzaak en legt verantwoording af aan de Raad van toezicht.
 • Geeft leiding aan medewerkers (regio-coördinatoren, staf, financiële en personele administratie en coach ondersteuners CFM-Raad).
 • Onderhoudt functioneel contact met externe partners.
 • Maakt samen met de regio-coördinatoren deel uit van het beleidsteam en zit het beleidsteam voor.

Doel van de functie

De directeur bestuurder initieert en voert beleid uit binnen de daartoe door de Raad van toezicht gestelde financiële en beleidsmatige kaders. Deze sluiten aan bij de missie en visie van De Hoofdzaak. Implementeert in samenspraak met het beleidsteam het organisatiebeleid.

Kerntaken

Beleid en innovatie

 • Geeft invulling aan de strategische koers van De Hoofdzaak, ontwikkelt een lange termijnvisie en draagt zorg voor het systematisch implementeren en actueel houden van het strategische, tactische en operationele beleid.
 • Speelt proactief in op (markt)ontwikkelingen in de externe omgeving en stemt de bedrijfsvoering hierop af.
 • Treedt op als boegbeeld van De Hoofdzaak en draagt zorg voor een positieve reputatie van de organisatie bij samenwerkingspartners en subsidieverstrekkers.
 • Geeft invulling aan vernieuwing en toont ondernemerschap; profileren van de organisatie en diensten, creëert ruimte voor nieuwe ideeën.
 • Versterkt de reeds bestaande samenwerkingsverbanden en brengt nieuwe allianties tot stand waarmee de beoogde doelen van De Hoofdzaak verder gestalte krijgen.
 • Leidt in overleg met de regio-coördinatoren de contract- en subsidieonderhandelingen vanuit De Hoofdzaak met gemeentes, verzekeraars, kennisinstituten en mogelijke andere partners.
 • Blijft in nauw contact met subsidieverstrekkers en legt aan hen en inwoners / cliënten verantwoording over de kwaliteit van dienstverlening af.
 • Vertegenwoordigt De Hoofdzaak bij officiële aangelegenheden, behartigt de belangen van de organisatie en onderhandelt namens de organisatie.

Personeel

 • Is verantwoordelijk voor een kwalitatief goed personeels- en opleidingsbeleid, Arbobeleid, vrijwilligersbeleid en inrichting van werkprocessen.
 • Zorgt dat De Hoofdzaak een aantrekkelijke werkgever voor de medewerkers blijft, managet verwachtingen en behoeften door verbindend en resultaatgericht leiderschap.
 • Bespreekt met de Personeelsvertegenwoordiging (Pvt) zaken die voor medewerkers (vrijwilligers en betaalde medewerkers) van belang zijn, zoals in huishoudelijk regelement vastgelegd is.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interne communicatie.
 • Schept aantrekkelijke kaders voor verdere groei van medewerkers. Ontwikkelt daarnaast ook een modern vrijwilligersbeleid waarin onder meer ervaringsdeskundigen zich kunnen ontwikkelen en door kunnen groeien.
 • Voert minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek met medewerkers waaraan door de bestuurder direct leiding wordt gegeven.

Operationeel

 • Houdt kwartaalgesprekken met de regio-coördinatoren over de planning en voortgang van de werkzaamheden binnen hun regio en betrekt daarbij de gemaakte prestatieafspraken met de subsidieverstrekkers.
 • Analyseert en gebruikt managementinformatie voor onder meer bijsturing van beleid.
 • Is eindverantwoordelijk voor registratie van cliëntgegevens en de bewaking van de privacy daarvan.
 • Is eindverantwoordelijk voor een adequate ICT-inrichting en gebruik en beheer van ICT faciliteiten door medewerkers.
 • Is eindverantwoordelijk voor de beschikbaarheid van informatie die medewerkers nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Financieel

 • Borgt de continuïteit, realiseert een effectieve inrichting van de processen binnen De Hoofdzaak en voert een gezond transparant financieel beleid.
 • Is eindverantwoordelijk voor het efficiënt en effectief gebruik van het personele budget en overige beschikbare financiële middelen.
 • Is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie; de wijze waarop de administratie is ingericht en taken en verantwoordelijkheden betreffende de financiële administratie zijn belegd.
 • Is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks aanvragen van reguliere subsidies en het indienen van offertes bij gemeenten.
 • Verkent en creëert mogelijkheden en kansen voor aanvraag van aanvullende (project)gelden bij fondsen, bedrijven en andere potentiële financiers.
 • Stelt jaarlijks in overleg met het regio-coördinatoren een begroting op.
 • Legt elk kwartaal aan de Raad van toezicht en de regio-coördinatoren een financiële rapportage voor.
 • Legt jaarlijks d.m.v. een door account gecontroleerde jaarrekening verantwoording over het financiële resultaat aan de Raad van toezicht af.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • De directeur bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er in De Hoofdzaak plaatsvindt en door medewerkers wordt uitgevoerd en is daarop aanspreekbaar. Het betreft daarbij ook het eigen handelen.
 • De directeur bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, het sluiten van arbeidsovereenkomsten, het doen van betalingen en het vertegenwoordigen van
 • De Hoofdzaak, conform hetgeen statutair en/of middels een directiereglement is vastgelegd.

Governance

 • Zorgt voor professionele en actuele governance binnen De Hoofdzaak.
 • Creëert een constructieve samenwerking met de regio-coördinatoren, Pvt en de Rvt.
 • Zorgt voor bij De Hoofdzaak passende medezeggenschap van medewerkers en vrijwilligers.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring als leidinggevende en/of bestuurder in een organisatie in het sociaal domein/GGZ.
 • Beschikt over een breed netwerk.
 • Ervaring met of aantoonbare affiniteit met cliëntparticipatie, cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid.
 • Ervaring in het ontwikkelen van een strategische visie, in staat gebleken in samenwerking een scherpe koers te bepalen en deze te implementeren en borgen.
 • Academisch/HBO werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement alsmede kennis/ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (financiën, HR en ICT).

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Warme persoonlijkheid, betrokken, toegankelijk en laagdrempelig.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, komt samen met anderen tot nieuwe ideeën, is enthousiasmerend naar omgeving en vertaalt woorden in daden, ondernemend en innovatief.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen en weet draagvlak bij subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners te creëren en vast te houden.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, is soepel in de omgang en heeft relativeringsvermogen.

Overige informatie

 • De functie wordt gehonoreerd vanuit cao GGZ, minimaal 4996,- tot maximaal 5621,-.
 • Het betreft een dienstverband van 3 á 4 dagen per week.
 • In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Bij gebleken geschiktheid en met wederzijds goedvinden zal het contract aansluitend worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden worden op 15 en 22 juli a.s. Een referentieonderzoek kan deel uit maken van de procedure. Een Verklaring Omtrent Gedrag zal worden gevraagd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thea Over (lid rvt) door te bellen naar 06-53953732. Je sollicitatie voorzien van een korte motivatiebrief en recent CV kun je voor 3 juli a.s. mailen naar: t.over@rcodehoofdzaak.org.