Coach/Ondersteuner Medezeggenschap (20 uur per week)

De Kop van Noord-HollandWest-Friesland

Ben je enthousiast, proactief en hou je van aanpakken? Ben jij een ster in het aanbrengen van overzicht en kan je goed luisteren? Vind jij medezeggenschap in de GGZ-zorg ook een groot goed? En wil je jouw kennis en ervaring inbrengen bij een klein, professioneel team? Dan zijn we op zoek naar jou!

Voor de Cliënten Familie en Medezeggenschapsraad (CFM-raad) GGZ NHN zoeken wij een coach/ondersteuner voor 20 uur per week.

In de CFM-raad zitten mensen die uit eigen ervaring weten wat een behandeling bij GGZ NHN kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen. Door deze eigen ervaringen voelen zij zich extra betrokken bij de belangen van cliënten van GGZ NHN. De raadsleden doen hun werk aan de hand van de Wmcz2018 en de Medezeggenschapsregeling. Jij ondersteunt en coacht hen.

Als coach/ondersteuner heb je een breed takenpakket en maak je deel uit van een team van 4 leden. Je komt in dienst bij RCO De Hoofdzaak en werkt in opdracht van de CFM-raad. Je werk ligt op diverse locaties van GGZ NHN , maar voornamelijk in Hoorn en Den Helder.

Kerncompetenties van de coach ondersteuner zijn: flexibel, verbinder, kwartiermaker, initiator, netwerker en innovator.

Functiebeschrijving

Doel van de functie

 • Het coachen, ondersteunen en informeren van de CFM-raad, zodat deze zo goed mogelijk kan functioneren in het kader van de medezeggenschapsregeling GGZ NHN.
 • De CFM-raad procesmatig ondersteunen in haar raadswerk.

Positie van de functie

 • De ondersteuner ontvangt functioneel leiding van de CFM-raad. Het gaat daarbij om hoe het proces van het raadswerk ondersteund zou moeten worden.
 • De ondersteuner ontvangt leiding van de directeur van De Hoofdzaak vanuit zijn functie als formele werkgever en verantwoordelijkheid voor HRM-taken (w.o. aanstelling, beoordeling, scholing en beloning).

Kerntaken

 • Levert bijdragen aan de opbouw, ontwikkeling, uitbouw en continuïteit van de CFM-raad, waarbij rekening wordt gehouden met de medezeggenschapsregeling tussen de raad en GGZ NHN en het huishoudelijk reglement van de CFM-raad.
 • Verzamelt, analyseert, interpreteert en vertaalt voor de CFM-raad relevante gegevens wanneer de CFM-raad een advies dan wel instemming aan GGZ NHN/management moet geven in het kader van de medezeggenschapregeling GGZ NHN.
 • Zorgt voor een goede voorbereiding en informatie zodat de raadsleden tot een gedegen standpunt aangaande dit advies kunnen komen.
 • Coacht en ondersteunt bij de opstelling van het werkplan, de opstelling van de conceptbegroting van de CFM-raad en het budget en het conceptjaarverslag.
 • Signaleert de behoeften van leden van de CFM-raad om hun kennis, vaardigheden, en deskundigheid te vergroten en adviseert hierover.
 • Biedt ondersteuning en/of hulp bij de uitvoering van organisatorische werkzaamheden op het gebied van vergaderingen, informatieve bijeenkomsten, verkiezingen, con­tacten met de achterban, contacten met de organisatie, contacten met netwerk­partners, praktische randvoorwaarden die de CFM-raad nodig heeft om medezeggenschap vorm te geven.
 • Neemt in de rol van coach/ondersteuner deel aan de vergaderingen van de CFM-raad alsmede aan overleg van de raad met betrokken verantwoordelijke personen van de zorginstelling.
 • Informeert de CFM-raad op het gebied van wet- en regelgeving, procedures en afspraken. scholing en andere vormen deskundigheidsbevordering.
 • Houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkeling op macroniveau binnen het vakgebied en informeert waar nodig de raadsleden.
 • Ondersteunt de CFM-raad met adequate informatie ten behoeve van het raadswerk.

Taken in relatie verantwoordelijkheden van de raad zelf

 • Stimuleert de CFM-raad als geheel en de raadsleden individueel op samenwerking, vergaderproces en vaardigheden.
 • Signaleert factoren en omstandigheden die de continuïteit en het voortbestaan van de CFM-raad belemmeren en legt bevindingen voor aan de raad.

Functionele contacten

 • De coach ondersteuner werkt in aanwezigheid van de raadsleden dan wel in opdracht van de CFM-raad samen en onderhoudt contact met: medewerkers van GGZ NHN, met Raad van Bestuur, directie, management van GGZ NHN, belangenorganisaties, overheidsorganen, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars.
 • De coach ondersteuner werkt vanuit eigen de functie zelfstandig samen en onderhoudt contact met: collega coach ondersteuners, CFM-raadsleden, met overheidsorganen, met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en met collega’s van De Hoofdzaak.

Functie-eisen

Kennis

 • Relevante opleiding op HBO niveau, aangevuld met ervaring met de geestelijke gezondheidszorg en/of social work.
 • Kennis van relevante wet – en regelgeving (in het bijzonder van de WMCZ 2018 en de WMO 2015).
 • Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en het domein van zorg en welzijn.
 • Kennis en ervaring met onderhandelen en onder de aandacht breng van wederzijdse en afzonderlijke belangen.
 • Kennis van de sociale kaart, het aanbod van voorzieningen, regelingen en mogelijkheden, in het bijzonder in de desbetreffende regio (op het gebied van de gezondheidszorg, sociaal – en welzijnsterrein).
 • Op peil houden van kennis door middel van relevante bij- en nascholing en door het volgen van ontwikkelingen door middel van het bijwonen van symposia en intervisie en/of supervisie.

Zelfstandigheid / probleemoplossend vermogen

 • Coach ondersteuning werkt zelfstandig, organiseert eigen werkzaamheden en stelt zelf prioriteiten, is vindingrijk en neemt initiatief.
 • Denkt vooruit en onafhankelijk van de zorginstelling (GGZ NHN), zodat de CFM-raad zo optimaal mogelijk kan participeren en functioneren.
 • De werkzaamheden worden aan de hand beleidslijnen, zoals de medezeggenschaps­regeling, naar eigen inzicht uitgevoerd.
 • Inzicht en analytisch vermogen is nodig om uiteenlopende belangen in hun context te kunnen beoordelen en op basis van kennis en ervaring (originele) oplossingen aan te dragen en mede te realiseren.

Sociale vaardigheden

 • De functie vereist hoge communicatieve en sociale vaardigheden gericht op het leg­gen, onderhouden en bemiddelen bij in – en externe contacten. Hierbij kan sprake zijn van complexe overleg-, onderhandelings- c.q. adviessituaties met uiteenlopende (soms tegengestelde) belangen.
 • De ondersteuner werkt intensief en langdurig met CFM-raadsleden en dientengevolge dient de ondersteuner over een breed scala van sociale rollen te beschikken.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Vanuit de functie is er sprake van materiële risico’s voor de organisatie vanwege de invloed van de CFM-raad als medezeggenschapsorgaan. Daarnaast is er sprake van immateriële risico’s voor de organisatie vanwege de vele in- en externe contacten die de coach ondersteuner heeft (samen met en ook namens de CFM-raad).

Uitdrukkingsvaardigheid

De coach ondersteuner beschikt over een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van in – en externe contacten, voor het informeren, coachen en ondersteunen van de CFM-raad.

Oplettendheid

De functie vereist in ruime mate aandacht en opmerkzaamheid bij de uiteenlopende werkzaamheden die een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en/of het cliënten- en familiebelang. Bij de werkzaamheden kan er regelmatig sprake zijn van verstorende factoren.

Competenties    

In de functie worden de navolgende competenties vereist:

 • Kennis van de wet WMCZ 2018, WMO 2015 en andere relevante regelgeving
 • Kennis van groepsdynamica
 • Kennis van onderhandeling- en managementtechnieken
 • Analyserend en oplossend vermogen
 • Stimulerend vermogen (zie sociale vaardigheden)
 • Initiatiefrijk
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibiliteit
 • Samenwerkend vermogen
 • Organisatorische vaardigheden
 • Communiceren op verschillende niveaus
 • Coachingsvaardigheden
 • Luisteren en discussievaardigheden
 • Kennis van het aanbod van voorzieningen/regelingen/mogelijkheden
 • Affiniteit met de doelgroep (cliënten en familie)

Toelichting en bijzonderheden

De functie kan vereisen dat de werkzaamheden worden verricht buiten gebruikelijke uren – e.e.a. in overleg en onder in acht nemen van CAO-regels.

Inschaling

De Hoofdzaak volgt de CAO GGZ.

Coach ondersteuner wordt ingeschaald in functiegroep 50 van de CAO GGZ.

Informatie

Informatie over de inhoud en wijze van uitvoering van de functie is op te vragen via: info@cfm-ggznhn.nl. Voor vragen over het dienstverband en personeelszaken kan contact opgenomen worden met Wim van Veen, directeur RCO De Hoofdzaak, tel. 072-5143380 of w.v.veen@rcodehoofdzaak.org.

Procedure

Brieven uiterlijk vóór 8 mei mailen aan: w.v.veen@rcodehoofdzaak.org.

De sollicitatiegesprekken vinden in week 20 en 21 (17 tot 29 mei) plaats.