Informatie en Advies

“Cliënten Trainen Hulpverleners”

De rode draad
Het centrale thema in de cursus is “Samen deskundig”. Het impliceert dat hulpverlener en cliënt op gelijkwaardige basis in de hulpverleningsrelatie staan. Beiden met een eigen rol en ieder met een eigen verantwoordelijkheid.
Het hulpverleningsproces als gezamenlijke aangelegenheid; waarin via wisselwerking en schouder aan schouder, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en kennis van elkaars leefwereld gezocht wordt naar optimale individuele oplossingen.

Doel van de training
Een hulpverleningsklimaat waarin een gelijkwaardige inbreng van cliënten vanzelfsprekend wordt gevonden.
Bereiken dat medewerkers de cliënt zien als een mens met meer rollen, zoals een medewerker die zelf ook heeft.
Een brede blik waarin de cliënt gezien wordt als gelijkwaardig medemens, wiens inbreng van belang is voor het hulpverleningsproces, naast de inzet en deskundigheid van de medewerker.
Bewustwording van wijze van bejegening.

Uitgangspunten
In zorgopleidingen ligt het accent van oudsher op de inbreng en deskundigheid van de hulpverlener. Men leert wat goede hulp is en waar de cliënt baat bij heeft. Er wordt in opleidingen nauwelijks stilgestaan bij het belang van de inbreng van de cliënt. Terwijl die toch het beste weet wat het is om psychisch in de knoop te zitten en hoe het voelt om met psychiatrische problematiek door het leven te gaan. Ook weet hij als geen ander waar hij mee geholpen zou zijn. Koppeling van ervaringskennis van de cliënt aan deskundigheid van de hulpverlener draagt bij aan vraaggestuurde zorg. Voor hulpverleners is het van belang om hierin balans te vinden; de cursus draagt hieraan bij. Het leren beoordelen van de kwaliteit van de hulpverlening vanuit cliëntperspectief en het gebruik maken van cliëntenkennis staat centraal.
In de training staat de dialoog centraal; onderzoeken hoe het voor beide partijen (nog) beter kan. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering die recht doet aan actuele opvattingen over kwalitatief hoogstaande geestelijke gezondheidszorg.

Opbouw van de cursus
De cursus wordt gegeven door een gespreksleider en enkele trainers. Dit zijn ervaringsdeskundigen. Het zijn (voormalige) cliënten die zijn opgeleid om hun eigen ervaringen of die van anderen goed over te kunnen brengen.
Per cursus nemen circa 10 cursisten deel van diverse afdelingen van de instelling.
Thema’s zijn:

  • Rollen in het dagelijks leven
  • Leiden - Volgen
  • Vertrouwen - Macht

De trainers vertellen iets over zichzelf, over hun keuzes en over de manier waarop zijzelf met hun specifieke problemen omgaan en welke oplossingen zij hebben gevonden.
Ook vertellen zij hoe de hulpverlening wordt ervaren en wat dat voor hen betekent.
Medewerkers worden in de cursus uitgenodigd om eigen ervaringen en praktijksituaties naar voren te brengen.
Hoe wordt er gewerkt, wat zijn moeilijke momenten en hoe wordt hier op teruggekeken.
D.m.v. spelelementen en oefenen wordt ingegaan op:

  • Praktijksituaties met cliënten
  • Kwaliteit vanuit cliëntperspectief
  • Creëren van zeggenschap voor cliënten
  • Omgaan met emoties van cliënten
  • Vastlopen/ontsporen van het hulpverleningsproces

Er worden concreet hanteerbare werkpunten geformuleerd voor de komende 6 weken. Tijdens de evaluatie wordt teruggekomen op de nieuwe aanpak.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit één volledige dag en na 6 weken een evaluatieochtend.

Informatie over de cursus
De cursus “Cliënten Trainen Hulpverleners” is een initiatief van cliënten en ex-cliënten uit de GGZ en is ontstaan door samenwerking tussen de Fontys Hogeschool, Cliënten Belangen Bureau Eindhoven en Basisberaad Rijnmond. De training wordt voortdurend verder ontwikkeld en op verzoek op maat gemaakt door ervaringsdeskundige medewerkers van RCO De Hoofdzaak.

Informatie:
RCO De Hoofdzaak Hoorn, tel 0229-249040