Welkom bij

RCO De Hoofdzaak

Overzicht aanbod voor Zorgverzekeraars/aanbieders

Behalve dat wij cursussen aanbieden aan cliënten, leiden wij deze cliënten ook weer op tot cursusleiders en/of begeleiders van lotgenotengroepen.
Dit doen wij door hen als co-docent  mee te laten werken met ervaren
groeps/cursusleiders. Het aandeel van de co-docent binnen de groep wordt voor- en nabesproken met de docent.  Evaluaties vinden plaats onder leiding van de coördinator scholing.
Wij trainen ook ervaringsdeskundigen van andere instellingen.

Voor informatie over deze mogelijkheid en de kosten daarvan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Doeland, coördinator scholing, 072 5143380,  j.v.doeland@rcodehoofdzaak.org

Werken als ervaringsdeskundige in loondienst bij een (Zorg) instelling is voor een groot deel nog pionieren. Samenwerken met andere disciplines en daarbij de eigen rol helder voor ogen houden valt lang niet altijd mee. 

Flexibel zijn en tegelijkertijd de eigen grenzen bewaken is juist voor mensen met een psychische aandoening een hele uitdaging. Het team waar de ervaringsdeskundige deel van uitmaakt weet vaak ook nog niet helemaal wat ze van de ervaringsdeskundige kan verwachten.
Om die reden bieden wij intervisie aan voor ervaringsdeskundigen in loondienst, ook wel ervaringswerkers genoemd.

Dit intervisie aanbod ligt er natuurlijk ook voor ervaringsdeskundigen die zelfstandig ondernemers (ZZP’er) zijn geworden.

Voor informatie over deze mogelijkheid en de kosten daarvan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Doeland, coördinator scholing, 072 5143380,  j.v.doeland@rcodehoofdzaak.org 

Module medezeggenschap en cliëntperspectief

In een training van 1,5 uur kunnen deelnemers kennismaken met medezeggenschap vanuit cliëntperspectief. Geschetst wordt de ontwikkeling van medezeggenschap in de Geestelijke gezondheidszorg. De Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (WMCZ) komt aan de orde maar ook maatschappelijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn geweest: regionalisering, vermaatschappelijking en fusiegolven. Dat betreft de formele medezeggenschap. Centraal hierin staat de betekenis van deze ontwikkelingen voor de cliënt.

In het tweede deel van de “les” ligt de nadruk op informele medezeggenschap. Aan de hand van gesprekskaarten gaan deelnemers met elkaar in gesprek over bejegening, taboes, gewetenskwesties, scheiding werk en privé, normen en waarden enz.

De training wordt verzorgd door ervaren ervaringsdeskundigen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met Christianne Moussault.

“Cliënten Trainen Hulpverleners”

De rode draad
Het centrale thema in de cursus is “Samen deskundig”. Het impliceert dat hulpverlener en cliënt op gelijkwaardige basis in de hulpverleningsrelatie staan. Beiden met een eigen rol en ieder met een eigen verantwoordelijkheid.
Het hulpverleningsproces als gezamenlijke aangelegenheid; waarin via wisselwerking en schouder aan schouder, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en kennis van elkaars leefwereld gezocht wordt naar optimale individuele oplossingen.

Doel van de training
Een hulpverleningsklimaat waarin een gelijkwaardige inbreng van cliënten vanzelfsprekend wordt gevonden.
Bereiken dat medewerkers de cliënt zien als een mens met meer rollen, zoals een medewerker die zelf ook heeft.
Een brede blik waarin de cliënt gezien wordt als gelijkwaardig medemens, wiens inbreng van belang is voor het hulpverleningsproces, naast de inzet en deskundigheid van de medewerker.
Bewustwording van wijze van bejegening.

Uitgangspunten
In zorgopleidingen ligt het accent van oudsher op de inbreng en deskundigheid van de hulpverlener. Men leert wat goede hulp is en waar de cliënt baat bij heeft. Er wordt in opleidingen nauwelijks stilgestaan bij het belang van de inbreng van de cliënt. Terwijl die toch het beste weet wat het is om psychisch in de knoop te zitten en hoe het voelt om met psychiatrische problematiek door het leven te gaan. Ook weet hij als geen ander waar hij mee geholpen zou zijn. Koppeling van ervaringskennis van de cliënt aan deskundigheid van de hulpverlener draagt bij aan vraaggestuurde zorg. Voor hulpverleners is het van belang om hierin balans te vinden; de cursus draagt hieraan bij. Het leren beoordelen van de kwaliteit van de hulpverlening vanuit cliëntperspectief en het gebruik maken van cliëntenkennis staat centraal.
In de training staat de dialoog centraal; onderzoeken hoe het voor beide partijen (nog) beter kan. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering die recht doet aan actuele opvattingen over kwalitatief hoogstaande geestelijke gezondheidszorg.

Opbouw van de cursus
De cursus wordt gegeven door een gespreksleider en enkele trainers. Dit zijn ervaringsdeskundigen. Het zijn (voormalige) cliënten die zijn opgeleid om hun eigen ervaringen of die van anderen goed over te kunnen brengen.
Per cursus nemen circa 10 cursisten deel van diverse afdelingen van de instelling.
Thema’s zijn:

  • Rollen in het dagelijks leven
  • Leiden - Volgen
  • Vertrouwen - Macht

De trainers vertellen iets over zichzelf, over hun keuzes en over de manier waarop zijzelf met hun specifieke problemen omgaan en welke oplossingen zij hebben gevonden.
Ook vertellen zij hoe de hulpverlening wordt ervaren en wat dat voor hen betekent.
Medewerkers worden in de cursus uitgenodigd om eigen ervaringen en praktijksituaties naar voren te brengen.
Hoe wordt er gewerkt, wat zijn moeilijke momenten en hoe wordt hier op teruggekeken.
D.m.v. spelelementen en oefenen wordt ingegaan op:

  • Praktijksituaties met cliënten
  • Kwaliteit vanuit cliëntperspectief
  • Creëren van zeggenschap voor cliënten
  • Omgaan met emoties van cliënten
  • Vastlopen/ontsporen van het hulpverleningsproces

Er worden concreet hanteerbare werkpunten geformuleerd voor de komende 6 weken. Tijdens de evaluatie wordt teruggekomen op de nieuwe aanpak.

Tijdsinvestering
De cursus bestaat uit één volledige dag en na 6 weken een evaluatieochtend.

Informatie over de cursus
De cursus “Cliënten Trainen Hulpverleners” is een initiatief van cliënten en ex-cliënten uit de GGZ en is ontstaan door samenwerking tussen de Fontys Hogeschool, Cliënten Belangen Bureau Eindhoven en Basisberaad Rijnmond. De training wordt voortdurend verder ontwikkeld en op verzoek op maat gemaakt door ervaringsdeskundige medewerkers van RCO De Hoofdzaak.

Informatie:
RCO De Hoofdzaak Hoorn, tel 0229-249040

Cliënt tevredenheidsonderzoeken vanuit cliëntenperspectief

De Hoofdzaak biedt GGZ zorgaanbieders en cliëntenraden de mogelijkheid om cliënttevredenheidsonderzoeken te laten uitvoeren door ervaringsdeskundige onderzoekers.

De onderzoekers interviewen cliënten individueel of in groepen en doen dit met open vragen. Deze kwalitatieve methodiek geeft een nauwkeurig beeld van hoe de onderzochte cliëntengroep de zorg ervaart. Deze manier van onderzoeken kan een belangrijke aanvulling zijn op de cliënten-thermometer en CQ-index die GGZ zorgaanbieders bij hun cliënten afnemen.

De vragen van deze onderzoeken richten zich op het verkrijgen van informatie over bijvoorbeeld informatievoorziening, behandeling, service, bejegening, wonen, crisisinterventie, medicijnen en bijwerkingen én Herstel.

De resultaten worden in de vorm van een rapportage aan de opdrachtgever aangeboden.
De regio’s waar De Hoofdzaak onderzoek kan uitvoeren zijn:  West-Friesland, Noord- en Midden- Kennemerland, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Dit zijn de regio’s die De Hoofdzaak met haar drie kantoren bestrijkt.

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek dan kunt u contact opnemen met Chris Dinkla voor informatie en het opstellen van een offerte.